Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

1- TARAFLAR

Timm İnşaat Taahhüt Müh.Hiz.San.ve Tic.Ltd Şti (bundan böyle kısaca TİMM olarak anılacaktır) ve TİMM'in üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ile yasal sahibi olduğu www.timm.com.tr  adlı internet sitesi (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) ,

SİTE hizmetlerinden yararlanmak üzere üyelik formunu veya bayilik formunu okuyup onaylayarak üye olanlar (bundan böyle ÜYELER olarak anılacaktır)

SİTE hizmetlerinden yararlanmak üzere SİTE'yi ziyaret edenler ve/veya  SİTE'den alışveriş yapanlar (bundan böyle KULLANICILAR olarak anılacaktır)

2- KONU

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.timm.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- KULLANIM KOŞULLARI

3.1- ÜYELER ve KULLANICILAR, SİTE'nin kullanımı konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

3.2- SİTE'de sunulan hizmetler TİMM tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi TİMM olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TİMM’e aittir.

3.3- İşbu üyelik sözleşmesi TİMM tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanarak ÜYELER’in ve KULLANICILAR'ın bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TİMM tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği ve güncel koşulları kabul etmektedir.

4- HİZMETİN KAPSAMI

4.1- TİMM’in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaretten ibarettir. SİTE üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2- TİMM’in SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi SİTE'de satışa sunulan ürünlerin; ÜYE veya KULLANICI tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye TİMM adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3- TİMM, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1- ÜYELER ya da KULLANICILAR, SİTE'ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle TİMM'in uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2- Üye, SİTE tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TİMM'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TİMM’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.3- ÜYELER ya da KULLANICILAR, SİTE'yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. SİTE’de ÜYELER ya da KULLANICILAR tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. ÜYELER ya da KULLANICILAR, SİTE'yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.4- SİTE üzerinden, TİMM’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TİMM 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.5- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE veya KULLANICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TİMM’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TİMM’in ÜYE'ye veya KULLANICI'ya karşı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.6- TİMM, SİTE ve uzantılarındaki mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgileri, SİTE kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

5.7- TİMM, SİTE üzerinden KULLANICI ve ÜYE tarafından kendisine iletilen KREDİ KARTI bilgilerini kayıt altında tutmaz, ancak kendisine iletilen kredi kartı bilgileri dışında kalan diğer bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TİMM aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. TİMM, ÜYE’nin veya KULLANICI'nın kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek ve bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.8- Taraflar, TİMM’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.9- TİMM, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SİTE’ye ait işbu üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle TİMM’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

5.10- TİMM, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda SİTE üzerinde Hesabım bölümündeki Bilgilerimi Değiştir kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

6- GİZLİLİK

TİMM, KULLANICI ya da ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. TİMM, KULLANICI ya da ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

TİMM, üye verilerinin illegal yollarla yetkisiz kişilerce okunmasından ve bundan dolayı oluşabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, ÜYE SİTE’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek,  ÜYE'nin üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. TİMM, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da SİTE içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI ya da ÜYELER fesihe sebep olacak fiilleri nedeniyle TİMM’in uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

8- UYUŞMAZLIK DURUMU

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve SİTE’de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TİMM’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9- YÜRÜRLÜLÜK

KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini www.timm.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TİMM, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.timm.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yayın Tarihi : 20.10.2021

Revizyon No : 0Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.